arrowup

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ОНЛАЙН АКТИВАЦИЯ

„ЗАВЪРТИ ЧУДНОТО КОЛЕЛО НА ДЯДО КОЛЕДА И МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИШ НАГРАДА“

08.12.2017 

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА АКТИВАЦИЯТА

1.1. Активацията „ЗАВЪРТИ ЧУДНОТО КОЛЕЛО НА ДЯДО КОЛЕДА И МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИШ НАГРАДА“, наричана по-нататък Активацията, е възложена от  „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8, наричано по-нататък Възложител.

1.2. Организатор на Активацията е „Амекси“ ООД, гр. София, ул. „Христо Максимов“ №7 („Организатор“).

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Активацията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Активацията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайта www.houserules.bg за целия период на Активацията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.houserules.bg

2.4. С участието си в Активацията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Активацията, както и условията за ползване на мобилното приложение MySPARX, изложени тук: https://mysparx.bg/page/terms-of-use, и правилата за ползване на онлайн магазин shop.mypromocc.bg, налични тук: https://shop.mypromocc.bg/usloviya-za-polzvane

2.5. Тази Активация по никакъв начин не e спонсорирана или администрирана, или свързана с Apple Inc., App Store, Google Inc. и/или Play Store. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Активацията, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Apple Inc., App Store, Google Inc. и/или Play Store.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА АКТИВАЦИЯТА

3.1. Активацията се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Активацията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, служители на агенция Xplora, софтуерните компании и рекламните агенции, свързани с Активацията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.2. Участниците в Активацията трябва да бъдат на възраст: 14 навършени години или по-големи, за да вземат участие. В случай че участник, който е спечелил награда, по време на която и да е част на Активацията, е на възраст под 14 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена.

4.3. В случай че печеливш участник е на възраст между 14 и 18 години, наградата се приема от или със съгласието на негов родител/настойник, като Организаторът си запазва правото да изиска въпросното съгласие и в писмена форма.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА АКТИВАЦИЯТА

5.1. Активацията стартира на 08.12.2017 г. и продължава до 30.12.2017 г. (включително) или до изчерпване на количествата награди, което от двете събития настъпи първо.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Активацията, са следните:

6.1.1. Онлайн (виртуална) награда:                               

  1. Код за 10% отстъпка от Coca-Cola Online Pop-Up Store, активен на shop.mypromocc.bg
  2. Код за 30% отстъпка от Coca-Cola Online Pop-Up Store, активен на shop.mypromocc.bg
  3. Код за 50% отстъпка от Coca-Cola Online Pop-Up Store, активен на shop.mypromocc.bg

Наградите по точка 6.1.1 са с пазарна стойност под 30 лв.

Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВАЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

7.1. Всеки желаещ да участва в Активацията трябва да изтегли на мобилен телефон мобилно приложение МySPARX, налично за безплатно сваляне на www.mysparx.bg/app,  както и в Play Store и App Store, след което да регистрира  активен профил в него в съответствие с условията за ползване и политиката за поверителност, налични тук: https://mysparx.bg/page/terms-of-use и https://mysparx.bg/page/privacy-policy. Преди да се включи в Активацията, желаещият да участва трябва да провери дали разполага с план с мобилен интернет спрямо предлаганите от нейния/неговия мобилен оператор, както и да активира настройките за Промо и Местоположение от менюто на мобилното приложение MySPARX.

7.2. За да се включи в Активацията, потребителят трябва да открие една от посочените на картата в MySPARX (достъпна посредством натискане на банер с текст „Виж къде можеш да откриеш коледна изненада“ в платформата MySPARX) локации, да отиде на място с активно мобилно приложение MySPARX и да последва връзката от полученото съобщение посредством натискане на зеления бутон. Връзката ще отведе желаещия да участва до скрита игра „Чудното колело на Дядо Коледа“, в рамките на която тя/той ще трябва да завърти виртуално колело, движейки пръста си нагоре или надолу по екрана на мобилния си телефон. След завъртане на колелото участникът разбира веднага дали печели награда, или не.

7.3. След получаване на известие за връзка към играта „Чудното колело на Дядо Коледа“, участникът може да завърти колелото само веднъж. Ако иска да участва повторно, трябва да получи ново известие на една от посочените на картата в MySPARX локации според описаното в точка 7.1 от настоящата част.

7.4. За избягване на всякакво съмнение, участието в активацията не е свързано с покупка на продукт.

7.5. Възложителят и Организаторът не носят отговорност при невъзможност участникът да се свърже с интернет или при неизправност на устройството му. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за възникнала техническа неизправност на платформата  www.mysparx.bg, когато това не зависи от тях и не биха могли да направят нищо, за да го избегнат.

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Активацията според т. 4 от настоящите правила.

8.2. Наградите се получават веднага под формата на 7-цифрен код и като известие до профила на печелившия в мобилното приложение MySPARX. Наградите може да бъдат използвани еднократно и само при покупка от Coca-Cola Online Pop-Up Store, намиращ се на адрес shop.mypromocc.bg според Условията за ползване, налични тук: https://shop.mypromocc.bg/usloviya-za-polzvane

8.3. Един участник може да спечели само една награда от Активацията.

8.4. Участвайки в Активацията, всеки участник се съгласява нейни/негови лични данни да бъдат въведени в база данни на Организатора или партньори на Организатора, (i) за целите на награждаването и за изпълнението на някои данъчни задължения, и (ii) за да могат да бъдат оповестени неговото/нейното име и личност от The Coca-Cola Company и от Организатора при провъзгласяването му/й за печеливш без никакви други задължения от страна на Организатора.

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът на Активацията не отговаря за качеството на наградите.

9.2. Организаторът на Активацията не отговаря, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права не е собственик, за комуникация в мобилното приложение MySPARX.

9.3. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за мобилен интернет на участник в Активацията, натрупани вследствие на действия, свързани с Активацията.

9.4. Организаторът не носи отговорност за и няма да бъде част от съдебни дела, касаещи правилното функциониране на мобилното приложение MySPARX.

9.5. Организаторът нe носи отговорност за правилното функциониране на Coca-Cola Online Pop-Up Store на shop.mypromocc.bg

9.6. Организаторът на Активацията не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не декларира получената от нея/него награда спрямо изложено в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ).

9.7.  Организаторът на Активацията не носи отговорност и няма да бъде страна в спорове за претенции за участие в Активацията, възникнали след посочения в Част 5 от настоящите правила краен срок.  

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АКТИВАЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Активацията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора на Активацията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ

13.1. С участието в тази Активация участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и публикувани в интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Активацията, а също и в период от 6 месеца след края ѝ.