arrowup

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА MySPARX.bg 
„WickyBG те предизвиква да споделиш кой е любимият ти финт на FIFA 18“  
13.04.2018 г.

РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Възложител на предизвикателството на MySPARX.bg „WickyBG те предизвиква да споделиш кой е любимият ти финт на FIFA 18“ (наречено по-долу „Предизвикателството“) е „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 8, София 1766, България.
Организатор на Предизвикателството е „Амекси“ ООД, гр. София, ул. „Христо Максимов“ № 7 (наречени по-долу като „Организатор“).
Участниците в Предизвикателството са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Предизвикателството (наречени тук по-долу „Официални правила“), както и на условията за ползване на сайта MySPARX.bg
Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Предизвикателството на интернет адрес: https://houserules.bg
Организаторът на Предизвикателството си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на сайта MySPARX.bg в съответствие с условията за ползване на MySPARX.bg и по преценка на Организаторa, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес: https://houserules.bg 

 

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Предизвикателството се организира и провежда на територията на Република България.
 

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Продължителността на Предизвикателството е от четвъртък, 13.04.2018 г., до понеделник - 16.04.2018 г., 23:58 ч. (включително), като участниците следва да публикуват своите отговори под предизвикателството, отправено от Станислав Чакъров и публикувано през профила на STANISLAV CRAZY ХЛАПАК (https://mysparx.bg/home?userID=213950) в платформата MySPARX.bg на 13.04.2018 г. В коментарите си участниците трябва да споделят с текст, снимка или видео кой е любимият им финт на FIFA 18. 
 

РАЗДЕЛ 4.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Всеки желаещ да участва в Предизвикателството на MySPARX.bg „WickyBG те предизвиква да споделиш кой е любимият ти финт на FIFA 18“ ще бъде приканен да отговори най-късно до 16.04.2018 г., 23:58 ч. (включително), на видео предизвикателството, публикувано от профила на STANISLAV CRAZY ХЛАПАК (https://mysparx.bg/home?userID=213950) в платформата MySPARX.bg на 13.04.2018 г., с коментар с текст, снимка или видео, в който споделя кой е любимият му финт на FIFA 18. 
След края на периода на Предизвикателството (13.04.2018 - 16.04.2018 г., 23:58 ч.) 5 участници, избрани от отправилия предизвикателството във видеото – Станислав Чакъров (през MySPARX профила STANISLAV CRAZY ХЛАПАК (https://mysparx.bg/home?userID=213950), печелят награди: USB памет с брандинг Coca-Cola – 4 броя или Раница с брандинг Coca-Cola - 1 брой.
Печелившите ще бъдат избрани в рамките на 3 работни дни след края на Предизвикателството (16.04.2018, 29:29 часа, включително) и непосредствено оповестени на MySPARX.bg
Всеки участник потвърждава, че има съгласието на присъстващи в качвани от нея/него снимки и/или видеа трети лица за използването на въпросните материали за участие в Предизвикателството. 

 

РАЗДЕЛ 5.

УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Организаторът ще уведоми победителите за наградата чрез лично съобщение към профила на всеки от участниците в MySPARX.bg в рамките на 10 работни дни след края на Предизвикателството (16.04.2018, 23:58 часа, включително).
При участието си в Предизвикателството участникът трябва да се увери, че посочената в профила му информация е максимално актуална и достоверна. В случай че към момента на получаване на известие в профила на печелившия в MySPARX, тя/ той (печелившият) не е потвърдил достоверността и/или не е допълнил адреса и телефонния номер в профила си, Организаторът не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата. В случай че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка или получаване на наградата, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за контакт и получаване на награда: имена, телефонен номер за контакт, e-mail адрес, пощенски адрес, адрес за доставка на наградата и друга необходима информация. В случай че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора според описаното по-горе, наградата не може да бъде прехвърляна на друго лице от избрания победител. 
Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и предоставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.
Всички награди ще бъдат доставени най-късно до 30 (трийсет) дни по куриер за сметка на Организатора, след като победителят отговори на съобщението, изпратено лично до профила му в MySPARX.bg, като потвърди адрес и контакти за доставка, които трябва да е попълнил в профила си в MySPARX.bg, за да участва в Предизвикателството.
До връчването на наградите Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.

 

РАЗДЕЛ 6.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

За валидно се счита всяко участие, отговарящо на изложените в Раздел 4 рамки на Предизвикателството и в публично оповестените в него срокове, видими в Раздел 3.
Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност, при условие че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес, или друга непълна информация, необходима за предоставянето на наградата.
Организаторът няма да разглежда коментари, снимки или връзки към авторско съдържание (видео и друго) в интернет, които:
са с порнографско или нецензурно съдържание;
не отговарят на изискванията по Раздел 4;
увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
рекламират политически идеи или съобщения;
съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
не са авторски;
нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията The Coca-Cola Company; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca-Cola Company;
омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Предизвикателството, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company.
Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият коментарите, снимките и връзките към авторско съдържание (видео и друго) в интернет, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос.
Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.
Публикуваните в Предизвикателството, публикувано на 13.03.2018, коментари, снимки или връзки към авторско съдържание (видео и друго) в интернет ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи.
Процесът на проверка може да е с различна продължителност, но няма да надвишава 48 часа.
Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с действията си накърняват техни права или законни интереси.
Всички награди ще бъдат доставени най-късно до 30 (трийсет) дни по куриер за сметка на Организатора, след като победителят отговори на съобщението, изпратено лично до профила му в MySPARX.bg, като потвърди адрес и контакти за доставка, които трябва да е попълнил в профила си в MySPARX.bg, за да участва в Предизвикателството.
Ако данните в профила на печелившия участник са неточни и/или непълни, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата. В този случай, по преценка на Организатора, наградата ще бъде предоставена на друг участник, избран отново от Станислав Чакъров (през MySPARX профила STANISLAV CRAZY ХЛАПАК (https://mysparx.bg/home?userID=213950) - автора на Предизвикателството.
Ако избраният победител е между 13 и 18-годишна възраст, трябва да може да представи разрешение от родител/настойник за получаване на наградата.
Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация. В случай че печелившият участник е на възраст между 13 и 18 години, наградата се приема с подписана декларация от неин/негов (на печелившия) родител/настойник и следва да бъде декларирана пред НАП от родителя/настойника.

 

РАЗДЕЛ 7.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

В Предизвикателството „WickyBG те предизвиква да споделиш кой е любимият ти финт на FIFA 18“ ще бъдат раздадени 5 (пет) награди: USB памет с брандинг Coca-Cola – 4 броя или Раница с брандинг Coca-Cola - 1 брой.
Авторът на Предизвикателството ще избере 5 (петима) победители. Един участник може да получи само една награда.
След обявяване на победителите наградата не може да бъде предоставена на друг потребител от страна на Организатора.
Стойността на описаните в точка 1 на настоящия Раздел 7 награди не надвишава 30 лв. 

 

РАЗДЕЛ 8.

ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност за публикуваните коментари, снимки или връзки към авторско съдържание (видео и друго) и няма да участва като страна по съдебни производства за коментари, снимки или връзки към авторско съдържание (видео и друго), публикувани в рамките и за анонсиране на Предизвикателството.
Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност за авторските права върху снимките или връзки към външно съдържание (видео и друго) и няма да участва като страна по съдебни производства относно авторските права върху снимките или връзките към външно съдържание (видео и друго), публикувани от участващи в Предизвикателството.
Всички коментари, снимки или връзки към авторско съдържание (видео и друго), публикувани след определения краен срок на Предизвикателството, нямат право да участват в Предизвикателството.
Организаторът на Предизвикателството няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Предизвикателството.
Организаторът на Предизвикателството не отговаря за качеството на наградите.
Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не декларира получената от нея/него награда спрямо изложено в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ).

 

РАЗДЕЛ 9.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Предизвикателството може да участва всеки, който има регистриран и одобрен профил в MySPARX.bg, с изключение на служителите на S.A. Coca-Cola Services N.V., „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън" ЕООД, Станислав Чакъров с профил в MySPARX.bg STANISLAV CRAZY ХЛАПАК (https://mysparx.bg/home?userID=213950), рекламните агенции, свързани с Предизвикателството; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
Участието в Предизвикателството не е обвързано с покупка на продукт.

 

РАЗДЕЛ 10.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.
 

РАЗДЕЛ 11.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Организаторът има неотменимото право да прекрати Предизвикателството по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.
 

РАЗДЕЛ 12.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Предизвикателството и участниците в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в България.
 

РАЗДЕЛ 13.

ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящото Предизвикателство участниците декларират, че се съгласяват да предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Предизвикателството и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в него, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Предизвикателството и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда имената на профилите им в MySPARX.bg биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни, видео или интернет материали от Организатора за нуждите на Предизвикателството, като не се дължи заплащане от негова страна.
С участието си в настоящото Предизвикателство участниците дават изричното си съгласие публикуваните от тях коментари, снимки, видеа или връзки към външно съдържание (видео и друго) да бъдат използвани от Организатора на Предизвикателството за целите и нуждите на Предизвикателството.

 

РАЗДЕЛ 14.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на Предизвикателството в интернет страницата на адрес: https://houserules.bg 
За целия период на Предизвикателството всички заинтересувани могат да получат информация чрез изпращане на запитване с лично съобщение до администраторите на MySPARX.bg
Участвайки в това Предизвикателство, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби, както и да спазват Условията за ползване на МySPARX.bg 
С участието си, участниците декларират, че са на възраст над 13 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящото Предизвикателство.
В случай че награда бъде спечелена от участник под 18 години, Организаторът на Предизвикателството може да изиска от получателя писмено позволение от родител/настойник да получи наградата си или приемане на наградата от страна на родител/настойник. При невъзможност да се предостави поисканото разрешение, Организаторът запазва правото си да предостави наградата на друг участник, избран от автора на Предизвикателството Станислав Чакъров /посредством профил STANISLAV CRAZY ХЛАПАК (https://mysparx.bg/home?userID=213950) в MySPARX.bg.