arrowup

Официални правила на промоция

„Купи Coca-Cola 750ml, вземи скреч карта и може да спечелиш купичка за ядки!“

 

 

1.                 ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията „Купи Coca-Cola 750ml, вземи скреч карта и може да спечелиш купичка за ядки!“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, наричано по-нататък Организатор.

 

2.               ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила на промоцията се публикуват на сайта www.coca-cola.bg и на сайта www.houserules.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в страната).

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-cola.bg и на сайта www.houserules.bg

2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

 

3.                 ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията се организира и провежда в избрани обекти на територията на Република България, активирани с рекламни материали.

 

4.               ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията започва на 30 април 2018 г. Промоцията ще продължи до 29 юни 2018 г. или до изчерпване на количествата награди и скреч карти в обектите, включени в Промоцията, което от двете събития настъпи по-рано.

 

5.                 УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

5.1. Участващите опаковки са Coca-Cola 750ml стъклена бутилка.

 

6.                 ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

С участие в промоцията може да бъде спечелена следнaтa наградa:

6.1. Брандирана Coca-Cola купичка за ядки, описана подробно в Приложение 2. Общо 40 380 броя награди.

 

7.                 МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

За всяка закупена бутилка Coca-Cola 750ml RGB в участващите обекти, потребителят получава скреч карта на място от същия търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

7.1 „Печелиш купичка" – потребителят има право да получи един брой брандирана Coca-Cola купичка, описана в т. 6.1. и Приложение № 2, на място в търговския обект.

7.2 „Печелиш усмивка :)“ – потребителят не печели нищо. 

7.3 Скреч карти, печелещи Coca-Cola купичка за ядки, няма да могат да бъдат предявявани за награда в други участващи в промоцията обекти, различни от мястото на покупка, както и в по-късен момент от същия обект, където продуктът е закупен.

7.4.  Общият брой скреч карти е 80 760 броя, като 40 380 броя от картите са „Печелиш купичка”, 40 380 броя от картите са „Печелиш усмивка :)“

 

8 .             ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

8.2. Всички предявени печеливши скреч карти подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

8.3. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

 

9.                 ПРАВО НА УЧАСТИЕ

9.1. В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 14 години с изключение на служителите на The Coca-Cola Company, Кока-Кола България ЕООД, Организаторът на промоцията и рекламните агенции, свързани с промоцията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с промоционни продукти, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

 

10.              БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

10.1. Замяната на награди срещу пари, както и преотстъпването и на друго лице е забранено.

 

11.              ОТМЯНА

11.1. Организаторът има право едностранно да отмени промоцията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на промоцията или възникване на форсмажорни обстоятелства.

 

12.              СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния съд, съгласно българското законодателство.

Приложение № 2 : Промоционални награди

Coca-Cola купичка за ядки: